Καπανιάρης Αλέξανδρος - ΠΕ86 Πληροφορικής: e-class

Λαπούσης Γεώργιος - ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής: e-class

Μπατσίλα Μαριάνθη - ΠΕ06 Αγγλικής: e-class

Ντίνας Κωνσταντίνος - ΠΕ70 Ειδικής Αγωγής & Ενταξιακής Εκπαίδευσης: e-class

Ξυνοπούλου Ελένη Μαρίνα - ΠΕ79.01 Εκπαίδευσης για την Αειφορία: e-class