Στις σελίδες αυτές μπορείτε να δείτε εκπαιδευτικό υλικό που έχουν αναρτήσει οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας στις ηλεκτρονικές τους τάξεις (e-classes).

Η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές τάξεις γίνεται με χρήση του συνθηματικού guest (όπου αυτό απαιτείται).