Η Απόφαση τοποθέτησης Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Θεσσαλίας όπως αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 9ΗΜΒ46ΜΤΛΗ-ΩΜ7.

Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση, Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου για τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ορίζονται οι εξής: